خدمات اصلی ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

خدمات اصلی ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

اهمیت اعتبار سنجی و صدور گواهینامه

 حصول اطمینان از نصب و راه اندازی اتاق تمیز مطابق با  ISO 14644 ضروری می باشد.هدف از احداث  یک اتاق تمیز کنترل عوامل محیطی شامل: دما، فشار ، رطوبت، صدا، ارتعاش و سایر مشخصات مراحل مربوط می باشد.به همین دلیل اطاق تمیز یاید پس از پایان پروژه و قبل از آغاز به کار مورد یررسی قرار گیرد تا از موارد ذیل اطمینان حاصل گردد :                           

-طراحی برای هدف مورد نظر خود سازگار است.                           

-تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجاد شده با مشخصات مورد نیاز کاربر هماهنگی دارد.

-تجهیزات، تاسیسات و محیط کار به عنوان یک سیستم با هم یکپارچه می باشند.

-تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجادشده مطابق با تمام الزامات قانونی می باشد.                       

پروسه اعتبار سنجی:

(Design Qualification (Dq : گواهی که تأیید می کند طراحی مناسب با کاربری می باشد.

(Installation qualification (IQ: گواهی که تأیید می کند اجزا و تجهیزات نصب شده متناسب با طراحی و نیاز کاربران می باشد.

(operational qualification (OQ: گواهی که تأیید می کند اتاق تمیز درهنگام استفاده در شرایط ایده آل قرار دارد.

Performance : گواهی که تأیید می کند محصولات و تولیدات با محیط زیست سازگار است.

Monitor and Control : نظارت بر اینکه کلیه الزامات ISO 14644 در حین انجام کار اتاق تمیز رعایت می شود.

KGS به عنوان اولین آزمایشگاه آکرودیته در خصوص استاندارد ISO 14644 آمادگی انجام تمامی آزمونهای فوق و ارائه گواهینامه معتبر و گزارش آزمون مورد تائید سازمان ملی تائید صلاحت ایران ، سازمان ملی استاندارد را دارد.

تست و اعتباردهی اتاق تمیز

هر اتاق تمیز بعد ساخت و بهره برداری باید مورد تست و ازریابی قرار بگیرد تا صحت طراحی و اجرای آن مشخص گردد. از جمله تست های اتاق تمیز می توان به :

1-تست شمارش ذرات

2- تست نشتی فیلتر

3- تست اختلاف فشار

4-تست الگوی جریان هوا

5-تست دما ورطوبت نسبی

6-تست دبی و سرعت جریان هوا

7-تست زمان ریکاوری

8-تست و نمونه برداری میکروبی

9-تست صدا

10- تست روشنایی