معرفی مدیران

شرکت دانش بنیان کیان گسترش سلامت آسیا 

خانم دکتر آذر کیانی نژاد

رئیس هیات مدیره

مهندس امین کیانی نژاد

مدیر عامل

خانم مهندس آزاده کیانی نژاد

مدیر مالی

مهندس آرمین جواد زاده

مدیر بازرگانی و فروش