کیان گسترش سلامت آسیا
کیان گسترش سلامت آسیا
مشاوره رایگان: 18 - 35425517 051

خدمات کیان گسترش

خدمات مشاوره و مهندسی

بررسی شرایط و تصمیم گیری آگاهانه تضمین کننده عملکرد اتاق تمیز است. کارشناسان اتاق تمیز کیان گسترش سلامت آسیا طی چندین سال تجربه  و همکاری مستقیم با مشتریان که هرکدام خواسته ها و نیازهای خاص خود را دارند  مناسب ترین راه حل را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهند.این فرایند شامل مشاوره اتاق تمیز و فعالیت مهندسی به شرح ذیل می باشد :

مشاور اتاق تمیز 

-نقد و بررسی سایت و فرآیندها
-مشاوره مشتری
-شناسایی آلودگی های محیط  
-تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم موجود
-تهیه گزارش
                        

مهندسی اتاق تمیز

-نقد و بررسی موارد مورد نیاز مشتری
-تجزیه و تحلیل مکان های بالقوه
-برآورد بارهای حرارتی مقدماتی و اگزوز فرآیند
-درک مشتری
-استفاده از فضای مورد نیاز
-ایجاد یک جریان شماتیک هوا
-طراحی نقشه های معماری، مکانیک، سازه، برق و لوله کشی
-تهیه مشخصات تجهیزات
-نقد و بررسی