کیان گسترش سلامت آسیا
کیان گسترش سلامت آسیا
مشاوره رایگان: 18 - 35425517 051

خدمات کیان گسترش

اجرای پروژه

نصب و راه اندازی جامع اتاق تمیزحصول اطمینان از کامل بودن اجرا و صحت اجرای تمام تأسیسات اتاق تمیز !

نصب و راه اندازی اتاق تمیز می تواند پیچیده باشد. مؤلفه های کلیدی یک اجرا و نصب موفق تجربه و مهارت می باشند . شرکت کیان گسترش سلامت آسیا با داشتن کارشناسان با تجربه در این زمینه اجرا و نصب و راه اندازی اتاق تمیز با رعایت تمامی الزامات را وعده می دهد.

فرآیند نصب وراه اندازی اتاق های تمیز شرکت کیان گسترش سلامت آسیا :

-ارائه طرح تفصیلی
-ترسیم و طراحی
-تأییدیه های پروژه
-مدیریت پروژه
-نظارت در محل پروژه
-مستندسازی پروژه
-تهیه گزارشات روزانه
-انجام تست ها
-تهیه گزارش تأییدیه ها
-تهیه نقشه های Asbuilt  
-عملیات تعمیر و نگهداری