کیان گسترش سلامت آسیا
کیان گسترش سلامت آسیا
مشاوره رایگان: 18 - 35425517 051

خدمات کیان گسترش

نظارت و مدیریت پروژه

پیاده سازی یک پروژه اتاق تمیز به چگونگی مدیریت آن پروژه بستگی دارد.  مدیریت پروژه هنر سازماندهی وظایف، افراد و منابع می باشد، بطوریکه بتوان اطمینان حاصل کرد که اتصال تمامی اهداف کلی، برنامه ریزی و بودجه به درستی ایجاد گردیده است.شرکت کیان گسترش سلامت آسیا با داشتن تجربه کافی در این زمینه و با مدیریت صحیح پروژه روند بهینه سازی تخصیص منابع پروژه بطور مؤثر و کارآمد را پیاده سازی می نامید.                        

فرآیند مدیریت پروژه  :

-ایجاد یک چهارچوب یکپارچه جهت اجرای کلین روم
-تضمین اجرای اتاق تمیز در بهترین زمان و مقرون به صرفه
-تضمین رعایت تمامی استانداردهای کیفیت در زمان اجرا