کیان گسترش سلامت آسیا
کیان گسترش سلامت آسیا
مشاوره رایگان: 18 - 35425517 051
فرم درخواست صحه گذاری اتاق تمیز
مشخصات درخواست کننده
مشخصات اتاق تمیز
کلاس اتاق تمیز
مشخصات آزمون و خدمات درخواستی اتاق های تمیز
مشخصات تجهیزات مستقر در اتاق تمیز
نام تجهیز/ دستگاه ابعاد نحوه کار وضعیت خروجی دستگاه ( انتشار پارتیکل )
اتوماتیک غیر اتوماتیک